JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Oikeudenkäynti käräjäoikeudessa

Kuinka riitajuttuoikeudenkäynti etenee käräjäoikeudessa?

Oikeudenkäynti riitajutussa jaetaan esivalmisteluun ja pääkäsittelyyn. Esivalmistelu koostuu kahdesta osasta, kirjallisesta ja suullisesta. Kun esivalmistelu on päätetty, käräjäoikeus kutsuu osapuolet, todistajat ja toiset kuultavat henkilöt kokoukseen, jota sanotaan pääkäsittelyksi.

Riitajutussa oikeuden kokoonpano on joko yksi tai kolme lakimiestuomaria. Enintään puolta perusmäärää koskevat jutut ratkaisee tuomari yksin. Perheitä koskevien juttujen pääkäsittelyissä oikeudessa istuu tavallisesti lakimiestuomari ja kolme lautamiestä. Lautamiehet eivät ole koulutettuja juristeja, vaan heillä on täysin toiset ammatit. Heidän tehtävänään on yhdessä lakimiestuomarin kassa soveltaa jutussa oikeussääntöjä.

Mitä oikeussalissa tapahtuu?

Puheenjohtaja toteaa läsnäolon

Oikeus kutsuu osapuolet oikeussaliin kuulutuslaitteilla ja silloin kaikki menevät sisälle oikeussaliin. Oikeuden puheenjohtaja tarkistaa, ovatko kaikki paikalla ja onko pääkäsittelylle estettä. Jos joku asianosaisista puuttuu, käsittely saatetaan joutua perumaan. Siinä tapauksessa kaikki asianosaiset kutsutaan uuteen käsittelyyn, joka pidetään myöhemmin. Todistajat eivät tavallisesti saa olla mukana oikeussalissa ennen kuin heitä kuullaan. Siksi heidät kutsutaan usein tulemaan paikalle myöhemmin. Syynä siihen, etteivät todistajat saa olla läsnä koko käsittelyn ajan, on se, että he voivat saada vaikutteita siitä, mitä muut sanovat oikeussalissa.

Kantaja (henkilö, joka on vaatinut jotain haastehakemuksessa) esittää vaatimuksensa

Puheenjohtaja antaa puheenvuoron henkilölle, joka on pyytänyt käräjäoikeutta ratkaisemaan riidan (kantaja). Hän saa kuvailla, mitä hän vaatii. Tästä sanotaan, että henkilö esittää vaatimuksensa.

Vastaaja (vastapuoli) antaa oman näkemyksensä asiasta

Vastapuoli saa kertoa, mihin muutoksiin hän suostuu ja mitä hän vastustaa.

Osapuolet pitävät asiaesityksen

Osapuolet saavat kertoa riidan taustasta ja ilmoittaa tosiasiat, joihin he tukeutuvat. Tätä kutsutaan asiaesittelyksi.
Asiaesittelynsä yhteydessä osapuolet käyvät läpi myös kirjallisen todistelun.

Osapuolten kuuleminen

Jos osapuolet ovat vedonneet itsensä kuulemiseen, heitä kuullaan asiaesittelyn jälkeen.
Henkilö, jota kuullaan totuusvakuutuksen alaisena ja joka tietoisesti valehtelee tai jättää kertomatta tietämiään asioita, voidaan tuomita rikoksesta asianosaisen perätön lausuma.

Todistajien kuuleminen

Todistajat kutsutaan sisään kuultavaksi kukin vuorollaan.
Todistajan pitää aluksi antaa vala. Oikeuden puheenjohtaja sanelee valan ja todistaja toistaa sanelun.
Se, joka valan alaisena tietoisesti valehtelee tai on kertomatta asioista, joista hän tietää, voidaan tuomita vankilarangaistukseen rikoksesta väärä vala.
Joissakin tilanteissa käräjäoikeus voi kuulla todistajia puhelimitse.

Osapuolet vievät kanteensa päätökseen

Kun kaikki todisteet on esitetty, osapuolet saavat viedä kanteensa päätökseen. Silloin he selostavat, mitä he katsovat tulleen todistetuksi ja kuinka heidän mielestään tuomioistuimen tulee tuomita. Tätä kutsutaan loppuperusteluksi tai loppupuheenvuoroiksi.

Korvaus

Riitajutun hävinneen osapuolen tulee useimmissa tapauksissa maksaa vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Mahdollisuudet korvauksen saamiseen ovat rajalliset enintään puolta perusmäärää koskevissa jutuissa. Perhettä koskevissa jutuissa normaalisti kumpikin osapuoli vastaa omista kuluistaan.
Oikeudenkäyntikuluistaan korvausta haluavan osapuolen täytyy erikseen vaatia sitä ennen pääkäsittelyn päättymistä. Jos osapuolilla on edustajat, nämä antavat oikeudelle kustannuslaskelman.
Käräjäoikeuteen kutsutulla todistajalla on oikeus saada korvaus matkakuluistaan ja menetetystä ansiotulosta. Korvauksen maksaa kuulemisen vaatinut osapuoli, ellei hänellä ole oikeusapua.
Jos osapuolella on oikeusapu, todistajien ja edustajien kulut maksetaan tietyissä tapauksissa yleisistä varoista. Oikeusapu on sosiaalinen turvalainsäädäntö, jonka tarkoituksena on auttaa sitä, joka ei voi saada oikeusapua muulla tavalla. Lue lisää oikeusavusta Oikeusapuviranomaisen verkkosivuilta, Rättshjälpsmyndighetens webbplats.

Päätösneuvottelu

Käsittelyn päätyttyä tuomarit keskustelevat asiasta ja päättävät siitä, millainen tuomio asiassa annetaan. Tätä kutsutaan päätösneuvotteluksi. Kullakin tuomarilla on yksi ääni. Kellään ulkopuolisella ei ole oikeus olla kuulemassa päätösneuvottelua. Päätösneuvottelun sisältö on salainen sen jälkeenkin, kun tuomioistuin on julistanut antamansa tuomion.
Tuomio perustuu ainoastaan pääkäsittelyssä esiin tulleisiin seikkoihin, ja se saa koskea pelkästään osapuolten vaatimia asioita. Perhettä koskevissa jutuissa, esimerkiksi lasten huoltajuusasioissa, oikeus kuitenkin huolehtii siitä, että asiat selvitetään perusteellisesti, ja ratkaisee jutun lapsen kannalta parhaaksi.

Käräjäoikeuden tuomio

Tuomio annetaan useimmiten myöhemmin. Siinä tapauksessa oikeuden puheenjohtaja ilmoittaa päivämäärän ja kellonajan, milloin tuomio annetaan. Eräissä tapauksissa käräjäoikeus julistaa tuomion välittömästi päätösneuvottelunsa jälkeen. Tuomioistuin lähettää tuomion osapuolille aina postitse.

Käytännön tietoja ennen oikeudenkäyntiä

Käräjäoikeus pyrkii suunnittelemaan käsittelyt niin, ettei kenenkään tarvitse odottaa turhan pitkään. Valitettavasti odotusaikoja ei voida täysin välttää ja joskus asioiden käsittelyt viivästyvät.
Osapuolet ja todistajat kutsutaan oikeussaliin kuulutuslaitteilla. Ennen käsittelyä osapuolet ja todistajat saavat odottaa odotushuoneessa tai käytävällä oikeussalin ulkopuolella. Peloissaan olevalle henkilölle voidaan järjestää usein erillinen odotushuone. Siinä auttavat vahtimestarit tai järjestyksenvalvojat.
Jos joku ei kuule oikeussalissa, hän voi kertoa sen puheenjohtajalle saadakseen kuulokkeet, joiden avulla kuule paremmin, mitä oikeussalissa sanotaan.

 
Senast ändrad: 2009-05-10