JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Suulinen käsittely hallinto-oikeuessa

Usseimiten hallinto-oikeuessa ei tule asian käsittelyä ollenkhaan, asia päätethään sen siihan sillämallin ette tuomioistuin ottaa huomihoon ja arvioittee net olosuhtheet jokka tuleva framile kirjalisessa selvityksessä. Mutta suulisen käsittelyn saattaa pittää jos tuomioistuin eli osapuoli tekkee siittä alotheen (initiativ).

Suulinen käsittely oon melkein aina asioissa jokka koskeva psyykkistä pakkohoitoa ja väärinkäyttäjän eli nuoren pakkohoitoa. Hallinto-oikeus saattaa pittää suulisen käsittelyn muissaki asioissa, jos siittä oon etua selvityksele.

Sosiaalivakkuutusasioissa (esimerkiksi oikeus saa siukka- eli vanhempainrahan) ja sosiaalipalvelulakiasioissa (oikeus saa erilaisia avustuksia) se ei ole tavalista ette hallinto-oikeus pittää suulisen käsittelyn. Usseimista veroasia-kysymyksistä päätethään ilman suulista käsittelyä.

Ulkomaalais- ja kansalaisasioissa piethään ussein suulinen käsittely, esimerkiksi asyylihakemusasioissa.

Suulisen käsittelyn tarkotus oon ette kompleteerata kirjalista asiankäsittelyä niin ette asia selvitethään niin hyvin ko maholista. Oikeuen päätös perustuu niin kirjalisheen selvityksheen ko siihen mitä suulisessa käsittelyssä tullee framile.

Kukka käsittelhyyn tuleva?

Suulisheen käsittelhyyn tuomioistuin kuttuu osapuolet ja niitten eustajat eli julkiset avustajat, (jyristi joka valvoo osapuolen intressiä asiassa), jos semmosia oon, totistajat ja asiantuntiat ja tulkin, jos semmosen tarttee. Suulinen käsittely oon julkinen, jos hallinto-oikeus ei päätä ette se piethään lukitetuitten ovitten takana (silloin muut ei pääse salhiin käsittelyn aikana). Asioissa jokka koskeva pakkohoitoa, oon tavalista ette tuomioistuin päättää panna ovet kiini.

Joskus asioissa jokka koskeva asyylihakemuksia käsittely kans piethään lukitetuitten ovitten takana. Se tehhään sillä ette suojata yksittäistä ihmistä ko asiassa käsitelhään tietoja hänen olosuhtheista, esimerkiksi jos oon kyse takkaa-ajosta (förföljelse) eli kituttamisesta (tortyr) ja muusta semmosesta.

Tuomaria oon ussein neljä – yks jyristituomari (joka oon puhheenjohtaja) ja kolme lautamiestä. Puhheenjohtaja johtaa käsittelyä ja pittää huolen siittä ette asian kaikki osat selvitethään. Kaikki neljä tuomaria saava tehhä kysymyksiä.

Mitä oikeussalissa tapahtuu?

 • Asia ilmotethaan ja kaikki joita asia koskee ja totistajat kuttuthaan oikeussalhiin.
 • Puhheenjohtaja tarkastaa ette kaikki jokka oon kuttuttu käsittelhyyn, oon tulhee. Jos joku ei tule, käsittely hääythään tavalisuuessa perruuttaa (inställas). Se ei kuitenkhaan tarkota ette asiaa ei käsitellä, mutta kaikki hääythään kuttua uuesti jonaki muuna päivänä. Totistajat saava oottaa oikeussalin ulkopuolela niin kauon ko heät kuttuthaan totistamhaan, ette het ei vaikutu siittä mitä oikeussalissa sanothaan.
 • Vississä taphauksissa oikeus päättää ette ovet lukithaan, joka tarkottaa ette muut ihmiset joita asia ei suohraan henkilökohtasesti koske, ei saa olla oikeussalissa.
 • Puhheenjohtaja alottaa käsittelyn.
 • Hakia kuvvailee oman vaatimuksen (yrkande) ja sen perustheet.
 • Vastapuoli antaa oman näkökannan asiasta.
 • Hakia saapi selittää laajemin perustheista ko ette mitä oon tullu framile kirjalisessa selvityksessä.
 • Vastapuoli saapi selittää laajemin oman näkökannan perustheista.
 • Jos oon totistajia ja asiantuntioita, niitä kuulustelhaan. Net häätyvä vannoa valan ja kuulustelu nauhotethaan. Nauhat oon salhaiset jos käsittely tapahtuu lukitetuitten ovitten takana. Se tarkottaa, ette vain net joita asia suohraan koskee, saava kuunella niitä.
 • Osapuolet esittävä asiansa lophuun.
 • Osapuolet tahtova korvauksen kostanuksista joita heilä oon ollu suulisen käsittelyn takia.
 • Käsittelyn lophuun puhheenjohtaja kertoo koska ja mitenkä tuomiosta ilmotethaan.Senast ändrad: 2010-03-08